GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Üyelerimiz

KURULU

                          Devlet Güzel Sanatlar Galerilerinin en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşan Seçici Kurulu bulunur. Galeri Müdürleri Seçici Kurulun tabii üyesidir.

                           Seçici Kurul Üyeleri, sanatçılar, sanat eleştirmenleri ve plastik sanatlar alanında eğitim görmüş kişiler arasından Galeri Müdürlüklerince seçilerek, Mayıs ayının sonuna kadar Bakanlığın onayına sunulur. Seçici Kurul, Bakanlığın onayından sonra kesinlik kazanır ve çalışmalara başlar. Seçici Kurul üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında başkan seçer. Seçici Kurulun görev süresi bir yıldır.

                          Seçici Kurul, her yıl sergi dönemi içinde düzenli aralıklarla en az beş olağan toplantı yapar. Bu toplantılarda Bakanlıkça öngörülen resmi, nitelikli düzenlemeler hariç, sergi açma isteklerini inceleyip gerektiğinde eserlerin tümünü veya birkaçını görerek sergilerin açılıp açılamayacaklarını karara bağlar.

                        Seçici Kurul kararlarını çoğunlukla verir. Toplantıya katılamayan asıl üyelerin yerine yedek üyeler çağırılır. Seçici Kurul, gerektiğinde Bakanlık veya Galeri Müdürlüğünce toplantıya çağırılabilir.

                            Galeri Müdürlüğümüzün 2018-2019 Seçici Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır

  ASİL ÜYELER

  1-Mustafa KELLECİ Galeri Müdürü                        

  2-Hasan PEKMEZCİ Sanatçı

  3-Bünyamin BALAMİR Sanatçı

 

YEDEK ÜYELER

  1-İhsan ÇAKICI                          Sanatçı

  2-Prof. Dr. Nur GÖKBULUT    Gazi Ünv.Öğr.Üyesi